RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest L-Inkaso Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-552), ul. Wielkopolska 36/1, KRS 0000493020, REGON 222014504, NIP 5862287315, dalej „Przedsiębiorca”.
 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, który Klaudia Skelnik, kontakt pod adresem e-mail: iod@l-inkaso.pl
 3. Celem, dla których Przedsiębiorca przetwarza dane osobowe jest przygotowanie do zawarcia, zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług z Klientem. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Przedsiębiorcę jest:
  - ustalenie, dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Przedsiębiorcę w związku z poniesioną szkodą wyrządzoną przez Klienta lub obrona przed roszczeniami Klienta w stosunku do Przedsiębiorcy,
  - udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych i wykonania innych obowiązków prawnych,
  - zapewnienie najwyższej jakości usług i badanie satysfakcji Klienta.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta, pozyskanych przez Przedsiębiorcę jest umowa o świadczenie usług. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta dla zapewnienia najwyższej jakości usług i badanie satysfakcji Klienta jest usprawiedliwiony cel administratora. Przedsiębiorca informuje, że zgoda Klienta na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 5. Odbiorcami danych osobowych w pewnych przypadkach wyszczególnionych w umowie oraz koniecznych do realizacji celu, będą podmioty zewnętrzne, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora. Dodatkowo przedsiębiorca może przekazywać dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
  - firmom świadczącym usługi wsparcia IT oraz dostarczającym sprzęt i oprogramowanie informatyczne i płatnicze,
  - firmom świadczącym usługi obsługi księgowej, sprzedażowej, agencyjnej, drukarskiej oraz innym partnerom, z którymi współpracuje,
  - firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego, podatkowego i zastępstwa procesowego.
 6. Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych, administracyjnych, cywilnoprawnych lub karnoprawnych Przedsiębiorcy lub Klienta, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później.
 7. Każdy Klient ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia. Ponadto, każdy Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Przedsiębiorcy. Ponadto, Przedsiębiorca udostępnia adres iod@l-inkaso.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.
 8. Każdy Klient ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nr PESEL, adresu email,  numeru telefonu kontaktowego, jak również innych danych osobowych niezbędnych z uwagi na specyfikę zawartej umowy o świadczenie usług (w szczególności danych wrażliwych koniecznych do wykonania zlecenia) jest wymogiem zawarcia umowy. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Przedsiębiorcy zawarcie umowy z Klientem.
 10. Przedsiębiorca nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.
 11. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Przedsiębiorcy dostępna jest w siedzibie Przedsiębiorcy i udostępniona została Klientowi przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych
  12. Gromadzone dane stanowią informacje podawane bezpośrednio i dobrowolnie przez klienta, np. w formie osobistego dostarczenia dokumentacji papierowej, przesłania dokumentacji drogą elektroniczną, przesłania dokumentacji drogą pocztową.
  13. Wszelkie dane są przetwarzane wyłącznie w zakresie oraz celu , w jakim zostały przekazane, w ramach zawartej umowy. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraziła dodatkową zgodę, dane mogą być wykorzystywane w celach marketingowych,   wyszczególnionych w umowie
  14. Administrator Danych dokłada wszelkich starań, aby chronić przekazane dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, poprzez kontrolowanie metody gromadzenia, przetwarzania oraz przechowywania informacji. Stosowane są odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne, m.in. firewall oraz hasła zabezpieczające. Dostęp do danych posiada jedynie administrator danych oraz podmioty, które muszą mieć do nich dostęp w ramach realizacji postanowień umowy, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce Prywatności.
  15. Administrator Danych zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie www.l-inkaso.pl.