Rodo

 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku („RODO”), niniejszym informujemy:

§ 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest L-INKASO Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-552), ul. Wielkopolska 36/1, KRS 493020, NIP 5862287315, REGON 222014504 , dalej „Przedsiębiorca”.

2. Administrator danych osobowych jest dostępny pod adresem e-mail biuro@margonieruchomosci.pl

3. Dane kontaktowe wyznaczonego u Przedsiębiorcy Inspektora Ochrony Danych: Wiesław Malottke, tel. 501 160 275, biuro@margonieruchomosci.pl
§ 2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

1. Celem, dla których Przedsiębiorca przetwarza dane osobowe jest przygotowanie do zawarcia, zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług z Klientem. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Przedsiębiorcę jest:

– ustalenie, dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Przedsiębiorcę w związku z poniesioną szkodą wyrządzoną przez Klienta lub obrona przed roszczeniami Klienta w stosunku do Przedsiębiorcy,

– udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych i wykonania innych obowiązków prawnych,

– zapewnienie najwyższej jakości usług i badanie satysfakcji Klienta.

2. W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Przedsiębiorca przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Klienta informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach.

§ 3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta, pozyskanych przez Przedsiębiorcę jest umowa o świadczenie usług.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Klienta. Przedsiębiorca informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta dla zapewnienia najwyższej jakości usług i badanie satysfakcji Klienta jest usprawiedliwiony cel administratora.

§ 4. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE

Przedsiębiorca przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

– firmom świadczącym usługi wsparcia IT oraz dostarczającym sprzęt i oprogramowanie informatyczne i płatnicze,

– firmom świadczącym usługi obsługi księgowej, sprzedażowej, agencyjnej, drukarskiej oraz innym partnerom, z którymi współpracuje,

– firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

§ 5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe:

1. pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych, cywilnoprawnych lub karnoprawnych Przedsiębiorcy lub Klienta, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,

2. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe.

§ 6. PRAWA KLIENTA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Klient ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia. Ponadto, każdy Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Przedsiębiorcy. Ponadto, Przedsiębiorca udostępnia adres biuro@margonieruchomosci.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

§ 7. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Klient ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§ 8. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nr PESEL, adresu email, numeru telefonu kontaktowego, jak również innych danych osobowych wymaganych z uwagi na specyfikę zawartej umowy o świadczenie usług jest wymogiem zawarcia umowy. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Przedsiębiorcy zawarcie umowy z Klientem.

§ 9. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE

Przedsiębiorca nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

§ 10. DOSTĘP DO INFORMACJI

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Przedsiębiorcy dostępna jest w siedzibie Przedsiębiorcy i udostępniona została Klientowi przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych.