Usługi detektywistyczne

Spółka L-INKASO realizuje usługi ustaleń majątku i wywiadu gospodarczego zarówno pojedynczych zleceń  jak i Klientów obsługujących wierzytelności masowe .

W szczególności ustalenia mogą dotyczyć:

Danych osobowych – Zakres zlecenia obejmuje ustalanie i potwierdzenie w urzędach administracji państwowej danych osobowych osoby fizycznej (imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, imiona rodziców, adres stałego lub czasowego zameldowania). Opłata zostanie naliczona przez Zleceniobiorcę tylko w przypadku ustalenia danych osobowych.
Ustalenie numeru PESEL – Zakres zlecenia obejmuje ustalenie i potwierdzenie w urzędach administracji państwowej numeru PESEL osoby fizycznej. Opłata zostanie naliczona przez Zleceniobiorcę tylko w przypadku prawidłowego numeru PESEL.
Ustalenie aktualnego adresu korespondencyjnego lub zamieszkania osoby – Zakres zlecenia obejmuje ustalenie aktualnego adresu zamieszkania wskazanej osoby lub jej adresu korespondencyjnego.
Aktualny numeru telefonu – Zakres zlecenia obejmuje ustalenie aktualnego numeru telefonu wskazanej osoby. Opłata tylko w przypadku ustalenia aktualnego nr telefonu.
Prawa majątkowe – Zakres zlecenia obejmuje sprawdzenie i ustalenie w rejestrach państwowych informacji o adresach wykonywania działalności gospodarczej, udziałach w spółkach prawa handlowego i występowania osoby fizycznej jako członek zarządu lub wspólnik tych spółek.
Majątek ruchomy – Zakres zlecenia obejmuje ustalenie ruchomości posiadanych przez wskazany podmiot (pojazdy zarejestrowane na wskazany podmiot, ewentualnie maszyny i urządzenia wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej).
Nieruchomości posiadane – Zakres zlecenia obejmuje ustalenie nieruchomości aktualnie posiadanych przez wskazany podmiot(własność działek, domów, lokali mieszkalnych, magazynów, również współwłasność oraz użytkowanie wieczyste, w przypadku ustalenia nieruchomości specyfikacja numerów ksiąg wieczystych KW.
Nieruchomości zbyte – Ustalenie nieruchomości zbytych w jakikolwiek sposób przez wskazany podmiot(m. in. przeniesienie praw w drodze darowizny, sprzedaży, przewłaszczenia na zabezpieczenie, sprzedaży w drodze egzekucji – w przypadku ustalenia nieruchomości specyfikacja numerów ksiąg wieczystych KW). Opłata od sukcesu tylko w przypadku ustalenia zbytych nieruchomości.
Ustalenie danych nieruchomości według adresu (Specyfikacja nieruchomości – numer księgi wieczystej KW nieruchomości). Opłata od sukcesu tylko w przypadku ustalenia danych nieruchomości.
Ustalenie członków rodziny i krewnych – Ustalenie danych osobowych dzieci, rodzeństwa, rodziców dłużnika, potencjalnych spadkobierców.
Zobowiązania kredytowe – na podstawie rejestrów.
Rejestr Dłużników Niewypłacalnych – Sprawdzenie czy wskazany podmiot figuruje w Sądowym Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych i przesłanie odpisu z rejestru w przypadku stwierdzenia wpisu.

O nas<<

About the author : admin